privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Üldsätted
1.1 UAB "Aromika" ("Ettevõte") kaitseb ja austab elektroonikapoe kasutajaid ("Isikud") privaatsus.
1.2 Isik - 1) pädev füüsiline isik, s.o. täisealiseks saanud isik, kelle teovõime ei ole kohtumäärusega piiratud; 2) juriidiline isik; 3) kõigi eelnimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad.
1.3 See privaatsuspoliitika koos selles poliitikas viidatud dokumentidega sätestab aluse, mille alusel ettevõte kogub, töötleb ja säilitab isikuandmeid, mida ta üksikisikute kohta kogub või mida üksikisikud ise ettevõttele esitavad. (" poliitika"). Eraisikutel palutakse käesolev poliitika hoolikalt läbi lugeda, et õigesti mõista Ettevõtte isikuandmetega seotud lähenemist ja tavasid ning seda, kuidas selliseid andmeid käsitletakse.
1.4 Käesolev poliitika kehtib kõikidele isikutele, sealhulgas isikutele, kes ei ole e-poes registreerunud, niivõrd kui see ei ole vastuolus Ostureeglite ja Leedu Vabariigi õigusaktidega.
1.5 Isikud loetakse käesoleva poliitikaga tuttavaks, kui nad registreerimis- või tellimisvormi täites näitavad, et nõustuvad kasutustingimustega, mille lahutamatuks osaks on käesolev poliitika.
1.6 Üksikisikud saavad ostutoiminguid sooritada nii pärast saidil aistra.eu registreerumist kui ka ilma registreerimiseta.
1.6.1 Registreerimata isik on kohustatud esitama järgmised Isikuandmed - nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress. postiaadress, kohaletoimetamise aadress. Isik vastutab oma Isikuandmete õigsuse eest.
1.6.2 Isikud, kes soovivad registreeruda saidil aistra.eu, peavad esitama oma e-posti aadressi ja väljamõeldud Parooli. Registreerimisel luuakse konto. Kontole sisestab Isik enda andmed - ees-, perekonnanime, telefoninumbri, e-posti aadressi, tarneaadressi, mistõttu vastutab nende andmete õigsuse eest ainult tema. Isikule määratakse kasutajatunnus. Isik saab igal ajal:
1.6.2.1. parandada ja/või täita Kontol Isikuandmeid. Isik vastutab parandatud ja/või täiendatud andmete õigsuse eest;
1.6.2.2 võtta ühendust Ettevõttega e-posti aadressil hi@aromika.ltasjades Konto tühistamine.
1.7 Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduse tähenduses on andmetöötleja UAB "Aromika", Leedu ettevõte, mis on nõuetekohaselt registreeritud ja tegutseb Leedu Vabariigis. juriidilise isiku kood 300011010, käibemaksukohustuslase kood LT100000900111, asukoha aadress Piliakalni tn. 3, Kaunas.

2. Teave, mida ettevõte üksikisikute kohta kogub
2.1 Ettevõte võib koguda ja töödelda üksikisikute kohta järgmist teavet:
(a) teave, mille üksikisikud märgivad vorme täites selles elektroonilises poes aadressil www.aromika.lt (“Sait”). See teave hõlmab registreerimisvormi täitmisel, veebipoes registreerumisel, tellimuse esitamisel, uudiste tellimisel, süsteemis sõnumite saatmisel või lisateenuste osutamise taotlemisel või e-poes esinevatest riketest teatamisel antavat teavet. Ettevõte võib paluda teil täita ka teatud vorme, et isik saaks osaleda ettevõtte korraldatavatel konkurssidel, kampaaniates ja mängudes;
(b) kogu kirjavahetus üksikisikute ja ettevõtte vahel (nii veebisaidil kui ka e-posti teel);posti teel);
(c) andmed, mis on seotud e-poes tehtud tehingutega ja Individuaalsete tellimuste täitmisega;
(d) andmed üksikisikute sirvimisajaloo kohta veebipoes ja sellega seotud andmed;
(e) Üksikisikute IP-aadressid
2.2 Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse ainult poliitika 4. osas sätestatud juhtudel 6. osas sätestatud eesmärkidel.
2.3 E-kaubandusega seotud isikuandmeid säilitatakse 2 (kaks) aastat arvates Isiku viimasest e-poe süsteemiga ühenduse loomisest või Isiku viimasest ostust Veebilehel.
2.4 Veebilehel näidatud kujul päringu esitanud isikute andmeid säilitatakse 1 (üks) aasta alates Isiku viimasest toimingust (päring, vastuse saatmine või muu).
2.5 Otseturunduse eesmärgil kasutatavate isikuandmete säilitamise kestus on 5 (viis) aastat alates viimasest e-poe süsteemiga liitumisest ning kui Isik ei ole e-poes registreerunud - 5 (viis) aastat alates selliste andmete esitamise kuupäevast.

3. Küpsised
3.1 Ettevõte kasutab e-poes küpsiseid ( küpsiseid), et eristada üksikisikuid teistest e-poe kasutajatest. Sel moel saab Ettevõte tagada elektroonilist poodi sirvivatele isikutele meeldivama kogemuse ning täiustada elektroonikapoodi ennast.
3.2 Küpsised on väikesed tekstifailid, mis Isiku nõusolekul salvestatakse Isiku brauserisse või seadmesse.
3.3 Ettevõtte tegevuses kasutatavad küpsised võimaldavad Ettevõttel ära tunda ja lugeda külastajaid, võimaldada külastajatel näha nende toiminguid e-poes ning parandada e-poe tööd.
3.4. Isik, kes soovib kasutada www.aromika.lt sisu, kinnitab, et nõustub küpsiste kasutamisega.
3.5 Isik saab küpsiseid kustutada või blokeerida, valides oma brauseris sobivad sätted, mis võimaldavad tal keelduda kõigist või osadest küpsistest. Tuleb märkida, et kasutades selliseid brauseri seadistusi, mis blokeerivad küpsiseid (sh vajalikke küpsiseid), võib Isikul tekkida probleeme kõigi või osade e-poe funktsioonide kasutamisega.

4. Isikuandmete töötlemise juhtumid
Isikuandmeid võib töödelda, kui:
(a) Isik, kasutades Ettevõtte Veebilehte ja/või Ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid, annab Ettevõttele enda kohta teavet (v.a andmetöötlustoimingud, mis nõuavad eraldi Isiku nõusolekut);
(b)  Isik annab nõusoleku;
(c) ettevõttega lepingu sõlmimine või täitmine, mille üheks pooleks on isik;
(d) eesmärk on kaitsta Isiku põhihuve;
(e) neid tuleb töödelda õigustatud huvides, mida taotleb ettevõte või kolmas isik, kellele isikuandmeid edastatakse, ja kui üksikisiku huvid ei ole tähtsamad.

5. Isikuandmete säilitamine
5.1 Kõik üksikisikute edastatud andmed salvestatakse turvaliselt Ettevõtte serverites. Kõik maksetehingud on krüpteeritud. Juhul, kui eraisikutele antakse paroolid (või kui eraisikud valivad need ise), mis võimaldavad Eraisikul kasutada teatud e-poe funktsioone, vastutavad eraisikud paroolide konfidentsiaalsuse eest. Ettevõte palub eraisikutel mitte avaldada ega jagada oma paroole kolmandatele isikutele.
5.2 Kui Ettevõttel on kahtlus Isiku esitatud Isikuandmete õigsuses, on Ettevõttel õigus peatada selle Isiku andmete töötlemine, neid andmeid kontrollida ja täpsustada.
5.3 Hoolimata asjaolust, et Ettevõte teeb kõik mõistlikud jõupingutused Isikuandmete kaitsmiseks, ei saa Ettevõte tagada andmete turvalist edastamist e-poodi Andmeedastustoimingud viiakse läbi eranditult Isiku riisikol. Ettevõte rakendab andmete kättesaamise hetkest ülirangeid isikuandmete kaitse korda ning tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada kaitse volitamata juurdepääsu eest Isikuandmetele.

6. Isikuandmete kasutamine
6.1 Ettevõte kasutab Isikuandmeid selleks, et:
(a) tagaks elektroonilise poe sisu esitlemise eraisikutele kõige tõhusamal ja sobivaimal viisil;
(b) pakkuda üksikisikutele teavet, kaupu või teenuseid, mida üksikisikud soovivad või mis võivad üksikisikutele huvi pakkuda juhul, kui üksikisikud on andnud nõusoleku, et neid sel eesmärgil teavitatakse;
(c) saaks täita eraisikutega sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, eraisiku ja tema esindajate (kelle nõusoleku isik on saanud) andmete edastamine Ettevõtte poolt valitud panka ja panga makseportaali teenuse tehnilisele pakkujale elektroonilise kaubanduse eesmärgil, nõusolekul nende poolt töötlemiseks. Ettevõte teatab, et eraisikutel on õigus nõuda Panga tehniliselt pakkujalt ja Makseportaalilt Isikuandmete töötlemise piiramist;
(d) Eraisikutel oleks soovi korral võimalik kasutada elektroonilise poe interaktiivseid funktsioone;
(e) Üksikisikuid teavitatakse ettevõtte pakutavate teenuste muudatustest.
6.2 Ettevõte võib saata Ettevõtte kaupade ja teenustega seotud teavet elektroonilisel teel (e-post) isikutele, kes on kauba müügi käigus või erivormis andnud nõusoleku kasutada oma andmeid turunduslikel eesmärkidel. . Juhul, kui Isik ei soovi selliseid pakkumisi saada, võib ta teavitada Ettevõtet selliste pakkumiste tagasilükkamisest e-posti teel hi@aromika.lt või klõpsates asjakohane link mis tahes isikule juba saadetud pakkumiste teatises
6.3 Ettevõtte pakkumised saadetakse elektroonilisel teel Isikutele, kes ei ole kauba müügi ajal oma kontaktandmeid esitanud, vaid juhul, kui Isikud on andnud oma andmete selliseks töötlemiseks selgesõnalise nõusoleku.
6.4 Nõusolekut ettevõtte pakkumiste saamiseks vastavalt käesoleva poliitika punktidele 6.2 ja 6.3 võivad väljendada üksikisikud:
(a) märkides kaupade tellimuse esitamisel linnukese vastava valiku;
(b) tellides ettevõtte uudiskirja.

7. Avalikustamine
7.1  Ettevõttel on õigus avaldada Isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui see on vajalik Isikliku Tellimuse täitmiseks/tarnimiseks. Isikuandmeid edastatakse ettevõtte valitud logistikaettevõtetele ja pangaasutustele.
7.2 Isikuandmeid võidakse avalikustada riigiasutustele juhtudel, kui seda nõuavad Leedu Vabariigi seadused.

8. Üksikisikute õigused
8.1 Eraisikutel on õigus pöörduda Ettevõtte poole ja keelduda oma isikuandmete töötlemisest otseturunduse ja turundusuuringute eesmärgil. Ettevõte teavitab eraisikuid (enne andmete kogumist) nende võimalikust kasutamisest otseturunduse eesmärgil või nende võimalikust avaldamisest kolmandatele isikutele.
8.2 Oma andmete otseturunduse eesmärgil töötlemisest keeldumise õiguse kasutamiseks peab Isik valima saadetud otseturunduspakkumistes vastava lingi või võtma ühendust Ettevõttega e-posti aadressil hi@ aromikalt ja teatama talle keeldumisest.
8.3 Üksikisikutel on õigus:
a) saada teavet oma andmete töötlemisest;
(b) pärast ettevõttele päringu esitamist e-posti aadressil hi@aromika.lt, et saada teavet, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid kogutakse , millisel eesmärgil neid töödeldakse, milliseid andmeid saajatele edastatakse ja on edastatud viimase 1 (ühe) aasta jooksul. Teave edastatakse üksikisikutele nende määratud e-posti aadressidel hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul arvates üksikisikute andmete esitamise avalduse kuupäevast.
(c) tere@aromika.lt taotluse esitamisel nõuda ebaõigete, mittetäielike, ebatäpsete Isikuandmete parandamist ja/või selliste Isikuandmete töötlemise peatamist Andmed, välja arvatud säilitamine, kui Isik teeb kindlaks, et tema isikuandmed on ebaõiged, mittetäielikud või ebatäpsed või neid töödeldakse ebaseaduslikult ja ebaõiglaselt. Ettevõte teavitab Isiku soovil tehtud või tegemata jäetud isikuandmete parandamisest, hävitamisest või isikuandmete töötlemise peatamisest viivitamatult.
8.4 Üksikisikute kaebusi isikuandmete ebaõige või ebaseadusliku töötlemise kohta vaatab läbi Riiklik Andmekaitse Inspektsioon, asukoha aadress A. Juozapavičiaus str. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

9. Eeskirjade muudatused
Kõik selle poliitika muudatused postitatakse sellesse poliitikasse ja teatud juhtudel teavitatakse üksikisikuid meili teel.

10. Kontaktteave
Eeskirjadega seotud küsimusi, kommentaare ja eraisikute soove saab esitada e-posti aadressil hi@aromika.lt
.